ایزدبانوی لاما و گاو-مرد نمای نیایشگاه شوش

این اثر دکوراسیون نمای بیرونی نیایشگاهی بر تپه ی شوش بوده. شوش دارای دو نیایشگاه بود که یکی بر روی تپه ی آکروپلیس شوش بناشده بود و دیگری در آپادانا قرار داشت. جایی که شش سده بعد داریوش کاخ خود را بنا کرد.

بر این دیواره ی آجری، نقش ایزدبانوی لاما و یک گاو-مرد که در حال محافظت از درخت خرماست، به تناوب تکرار می شود.

Bull-Man

گاو-مرد که به صورت سنتی نگهبان دروازه های نیایشگاه است، نمادی است از ترکیب فکر انسان و قدرت و توانایی گاو است. این موجود در اینجا کلاهی با لایه های مختلف شیپورمانند* به سر دارد که نماد ماورایی بودن است (در سه گاو-مرد نخست از سمت راست مشخص است). در اسطوره های میانرودان این شکل متعلق به شاماش خدای آفتاب است. این ترکیب در کنار درخت خرما نشانه ی تاثیر خورشید در زندگی گیاه است. درخت خرما در اسطوره های میانرودان المانی کلیدی است و منبع الهام بزرگی برای ایرانیان محسوب می شده و نماد درخت زندگی بوده.

ایزد بانوی لاما نیز نماد محافظت است. بر این دیواره دستان این ایزد بانو به روش سنتی دعای خیر بالا برده شده که نشان از اطمینان خاطر دادن به نییشگران و خوشامد گویی به آنهاست.

توضیحات برگرفته از وبگاه موزه ی لوور

_____

*: کلاه با لایه های شیپور مانند را می توانید در شکلهای 10، 14 و 15 از این پست(بیست اثر باستانی با شخصیت زن از تمدنهای میانرودان در موزه ی بریتانیا) و همچنین در این پست(ایزد بانوی شب) ببینید.

/ 0 نظر / 13 بازدید