یادبود اونتاش-ناپیریشا

در بخش نخست که در آن نام اینشوشیناک به ایلامی به چشم می خورد، او به اونتاش-ناپیریشا خوش آمد می گوید. او بر تختی نشسته است که به نظر می رسد بر روی بدن های چمبره زده ی مارها قرار گرفته است. اینشوشیناک سر شیپور مانند یکی از مارها را در دست گرفته او همچنین حلقه و عصایی در دست دارد. مارها در ایران نماد باروری به حساب می آمدند. در هزاره ی دوم پیش از میلاد نقش مارها در نقوش خدایی با مار و جریانی از آب به چشم می خورد که معادل ایلامی اِنکی در میانرودان بوده.

در بخش دوم، اونتاش-ناپیریشا پهلو به پهلوی همسرش ناپیر-آسو و احتمالا مادرش راهبه یو-تیک به چشم می خورد. این دو زن شاه را برای برگزاری مراسم به درون معبد همراهی می کنند. دستهای این دو زن در نقش برجسته بر روی شکمشان قرار دارد که فرم معمول در نقش برجسته های دوره ی ایلام میانه است.

بخش سوم، که در شکل زیر با جزییات بیشتری نشان داده شده است، ایزدبانویی را نشان می دهد که به جای پا دارای دمی ماهی مانند است و جریانی از آب را که از بخشهای مختلفی فوران می کند در دست دارد. با جاودانه کردن چرخه ی آب اهمیت آن در طبیعت خصوصا برای گیاهان نشان داده شده است که به صورت درختانی در بخش پایینی نشان داده شده اند. ایلامی ها بر این باور بودند که نیروهای ماورایی ای مانند این در آپسو وجود دارد. در اینجا نیز رشته ی آب تا حدی نقوش مارها را تداعی می کند.

در بخش چهارم نیز دو موجود نیمه انسان-نیمه قوچ پهلو به پهلوی درخت تزیین شده ای که درخت زندگی است به چشم می خورند. این موجودات معادل های ایلامی نقوش گاو-مرد در میانرودان هستند. نقش آنها در اینجا احتمالا به همان صورت دستیار اِنکی است که به شکل قهرمانان برهنه از قلمرو او محفاظت می کردند.  با حفاظت از آب زیرزمینی، آنها در حقیقت از درخت مقدس محافظت می کنند که نماد شکوفایی گیاهان پس از آب خوردن است.

منبع: وبگاه موزه ی لوور

/ 0 نظر / 11 بازدید